Gmina Cieszanów

Niniejszym potwierdzam, że firma Quantify Sp. z o.o. opracowała na nasze zlecenie raport pn. „Badania nt. społecznego zapotrzebowania na projekt” celem analizy popytu do wniosku w ramach Programu „Kultura” – Działanie 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” (III edycja funduszy EOG). Raport z przeprowadzonych badań rynku objął poniższy zakres: 1) Bieżący popyt: ‒ Charakterystyka rynku, na którym realizowany jest projekt ‒ Bieżąca wielkość popytu 2) Przyszły popyt: ‒ Liczba osób zainteresowanych usługami powstałymi w wyniku realizacji projektu ‒ Liczba nowych odbiorców ‒ Możliwości korzystania z usług z uwzględnieniem potencjału nabywczego odbiorców ‒ Stopień wzrostu popytu na oferowane usługi Raport opracowano na podstawie informacji pozyskanych od zleceniodawcy, danych GUS oraz ilościowych badań rynku na próbie n=200 mieszkańców obszaru objętego analizą popytu. Projekt przeprowadzono w pierwszym kwartale 2020 r., a wartość zamówienia wyniosła 9 594 zł brutto. Raport odebrano bez uwag. Możemy zarekomendować Quantify jako rzetelnego wykonawcę, który posiada niezbędne kompetencje i zasoby do terminowego – i zgodnego z wytycznymi unijnymi – opracowania raportów z badań rynku na potrzeby pozyskiwania funduszy unijnych.
Zastępca Burmistrza
Miasto i Gmina Cieszanów