Analiza popytu na usługi kościelne

Na potrzeby opracowania szeregu studiów wykonalności dla wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, we współpracy z naszymi klientami – firmami doradczymi specjalizującymi się w konsultingu unijnym – agencja Quantify wykonała 5 analiz popytu na usługi kościelne.

Zakres analizy popytu

Analizy popytu objęły nowe produkty i usługi, które mają powstać na terenie 5 diecezji lub parafii. Analizy objęły poniższy zakres:

  • Zdefiniowanie obszaru objętego analizą popytu
  • Popyt zgłaszany na produkty/usługi objęte projektem
  • Oferta kulturalno-edukacyjna

W ramach analiz dokonano charakterystyki rynków, na których realizowane są inwestycje, szacowano liczbę obecnych i przyszłych odbiorów oferty kulturalno-edukacyjnej, oceniano popyt bieżący i prognozowano popyt przyszły, jak również profilowano obecną i przyszłą ofertę jednostek.

Metodyka analizy popytu

Projekty zrealizowano w oparciu o dane zastane, informacje pozyskane od zamawiających oraz na bazie badań ilościowych prowadzonych na próbach n=200 dla każdej z inwestycji.

Czas realizacji każdej z analiz wyniósł od 2 do 3 tygodni.

Korzyść dla klienta

Wykonane analizy popytu posłużyły naszym klientom do opracowania studium wykonalności i pozwoliły na złożenie rzetelnych wniosków o unijne dofinansowania.