Analiza rynku

Analizy rynku wykonywane są na potrzeby wprowadzania na rynek nowych produktów, wprowadzania istniejących produktów na nowe rynki krajowe, dokonywania inwestycji w inne podmioty rynkowe lub jako istotny element projektów realizowanych w ramach dofinansowania – unijnego, z NCBR lub z innych instytucji. Ich celem jest ocena atrakcyjności rynku oraz opracowanie optymalnego sposobu działania na danym rynku.

Obszary analizy rynku

O ile poszczególne wyzwania biznesowe kreują różnego rodzaju zapotrzebowanie na informacje rynkowe, o tyle oczekiwany zakres analizy rynku zgrupować można w 3 obszary:

 1. Rynek.
 2. Klienci.
 3. Konkurencja.

W ramach obszaru rynkowego oceniana jest atrakcyjność i potencjał rozwoju rynku, jak również bariery wejścia i operowania na danym rynku. Obszar klientów obejmuje identyfikację atrakcyjnych grup docelowych oraz ich charakterystykę pod kątem preferencji produktowych i dystrybucyjnych, wrażliwości cenowej, potrzeb i komunikacji marketingowej. Obszar konkurencji pozwala na wskazanie i sprofilowanie kluczowych graczy rynkowych.

Metodyka pozyskiwania danych rynkowych

Dane rynkowe pozyskiwane są z 3 typów źródeł:

 1. Dane zastane – dane i raporty rynkowe, sprawozdania finansowe, prasa branżowa.
 2. Wywiady rynkowe – krótkie rozmowy z kluczowymi interesariuszami na rynku.
 3. Badania ilościowe – szersze badania z poszczególnymi grupami klientów na rynku.

Pozyskane dane rynkowe podlegają dalszemu modelowaniu i analizom, do których należą:

 • Modele rynkowe – szacujące potencjał i wolumen rynku
 • Analiza PEST – analiza barier wejścia i operowania na rynku
 • Analiza SWOT – mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia konkurencyjne
 • Analiza scenariuszowa – modelowanie możliwego do uzyskania udziału rynkowego lub przychodu przy założeniu różnych warunków rynkowych

Co otrzymuje klient?

Nasi klienci otrzymują raport PowerPoint uzupełniony o surowe dane rynkowe i modele analityczne. W najszerszym ujęciu, raport analityczny obejmuje poniższe elementy:

 • Ewaluacja rynku – pozwalająca na podjęcie decyzji o dokonaniu inwestycji lub wejściu na dany rynek poprzez dostarczenie informacji o atrakcyjności i konkurencyjności rynku, jak również o istniejących barierach rynkowych
 • Strategia go-to-market – pozwalająca na opracowanie optymalnej strategii działania na danym rynku poprzez dostarczenie informacji na temat tego „komu, co i jak sprzedawać”

Cena analizy rynku

Koszt wykonania pełnej analizy rynku waha się od kilkunastu do parudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od 4 czynników:

 • Rynek będący przedmiotem analizy
 • Liczba i charakter grup docelowych na rynku
 • Zakres poszukiwanych informacji rynkowych
 • Zakres geograficzny analizy

Wyznaczają one dostępność danych zastanych o rynku, trudność dotarcia do badanych interesariuszy i klientów, jak również nakłady pracy niezbędnej do wykonania analizy. W zależności od powyższych czynników określany jest również termin realizacji analizy, który standardowo wynosi od 5 do 6 tygodni.

Jak złożyć zapytanie ofertowe?

Na potrzeby uzyskania oferty cenowej należy przedstawić charakter wyzwania biznesowego – wprowadzanie nowego produktu, wejście na nowy rynek, inwestycja w inny podmiot lub wykonanie analizy rynkowej na potrzeby wniosku o dofinansowanie – i krótko omówić wskazane powyżej czynniki: rynek będący przedmiotem analizy, grupy docelowe dla produktu, zakres poszukiwanych informacji i zakres geograficzny projektu.

Nasze doświadczenie

Nasze doświadczenie w zakresie analiz rynku obejmuje przede wszystkim projekty realizowane dla sektora produkcji przemysłowej, sektora innowacyjnego i sektora publicznego. Zespół zarządzający to 5 ekspertów ze średnio 8-letnim doświadczeniem w zarządzaniu i bezpośredniej realizacji projektów badań i analiz rynku, pozyskanym m.in. w największych firmach doradczych (tzw. „Wielka Czwórka”) i międzynarodowych firmach badawczych, jak również po stronie klienta w firmach z listy Fortune 500. Nasi eksperci uczestniczyli w swojej karierze łącznie w ponad 500 projektach badań rynku.